Term Definitie
Bestuursakkoord Water

Een afspraak tussen Rijk, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven over doelmatiger waterbeheer. De afspraken hebben betrekking op kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid.