Term Definitie
Watersysteemheffing

De watersysteemheffing is een heffing die wordt opgelegd door de waterschappen. De inkomsten uit deze heffing worden vooral gebruikt om de kosten te dekken voor het beheren van het oppervlaktewater en voor waterkering (bijvoorbeeld dijkonderhoud). De watersysteemheffing wordt betaald door huishoudens, eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren) en eigenaren van grond (vooral agrariërs). Iedere groep belastingbetalers betaalt een afzonderlijk tarief.