Verhuurderheffing ter discussie

De opnieuw oplaaiende discussie over de verhuurderheffing maakt de evaluatie van deze belasting door COELO opnieuw actueel. Het demissionaire kabinet overweegt de controversiële verhuurderheffing met 500 mln euro te verlagen, maar woningmarktdeskundige Hugo Priemus schrijft vandaag in de NRC dat deze helemaal moet worden afgeschaft. Hij verwijst daarbij naar de evaluatie die COELO eerder uitvoerde. De conclusies daaruit – kortweg: afschaffen – sneeuwden destijds onder. Ze kwamen politiek niet goed uit, bovendien was het Centraal Planbureau positief over de heffing. Naar later bleek op basis van een model dat op verkeerde vooronderstellingen was gebaseerd, zoals Maarten Allers en Johan Conijn eerder dit jaar lieten zien.

 

8 oktober 2021

Coelo rapport afschaffen ozb-vrijstelling cultuurgrond

De redenen waarom cultuurgrond ooit werd vrijgesteld van de onroerendezaakbelasting zijn inmiddels achterhaald. Dit kan reden zijn om deze vrijstelling te heroverwegen. De vrijstelling leidt tot economische ondoelmatigheden: de prijzen van landbouwgrond zijn hierdoor hoger dan economische factoren rechtvaardigen.

De werkgroep Herziening gemeentelijk belastinggebied (2020), onderdeel van het Bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel van het ministerie van Financiën, presenteert het laten vervallen van ozb-vrijstellingen als één van de opties om het belastinggebied uit te breiden.

In dit rapport is onderzocht welke gevolgen afschaffing van deze vrijstelling zou hebben voor individuele gemeenten. Die gevolgen verschillen omdat de ene gemeente veel cultuurgrond binnen zijn grenzen heeft en de andere weinig tot geen. Ook verschilt de waarde van de grond.

Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het volledige rapport is hier te vinden. Het bijbehorende databestand staat hier.

2 september 2021