Gemeentefonds verevent minder dan vaak wordt gedacht

10 december 2010

De verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dient gebaseerd te zijn op het "derde aspiratieniveau", zodat gemeenten die hetzelfde belastingtarief kiezen gelijkwaardige voorzieningen kunnen bekostigen. Dat is echter niet zo. Alleen bij één bepaald belastingtarief, het rekentarief, kunnen verschillende gemeenten hetzelfde voorzieningenniveau bekostigen. Wijken zij hiervan af, dan krijgt de ene gemeente aanzienlijk meer voorzieningen voor zijn belastinggeld dan de andere. Gemeenten hebben dus niet in gelijke mate de ruimte om voor hogere of lagere voorzieningen te kiezen. Dit is op betrekkelijk eenvoudige wijze te corrigeren. Lees hier het artikel in het vakblad ESB. Download hier het volledige onderzoeksrapport. Lees ook het blog op VNG-Magazine.nl.

Bezuinigingen en crisisbeheersing: Financiële plannen van gemeenten 2010-2012

25 november 2010

COELO onderzocht in samenwerking met RTL-Nieuws hoe gemeenten reageren op de bezuinigingen van de rijksoverheid en op de economische crisis. Verhogen zij hun belastingen, gaan zij bezuinigen op hun eigen organisatie? Lees hier het onderzoeksrapport. Lees ook het verwante blog op VNG-Magazine.nl.

Ontwikkeling waterschapslasten 1998-2012

1 november 2010

In 2009 is de Waterschapswet gemoderniseerd. Omdat het belastingstelsel van de waterschappen hierdoor veranderde verschoven van 2008 op 2009 de lasten tussen verschillende groepen belastingbetalers. COELO heeft de ontwikkelingen van 2008 op 2009 vergeleken met de lastenontwikkelingen in eerdere jaren. Het rapport vindt u hier.

Bedreigt herindeling de lokale democratie?

18 oktober 2010

In zijn blog op VNG-Magazine.nl bespreekt Maarten Allers de uitkomsten van een onderzoek naar de gevolgen van een grootscheepse gemeentelijke opschalingsoperatie in Denemarken voor de lokale democratie. Die zijn niet zonder meer hoopgevend.

Renovatie van het huis van Thorbecke

6 oktober 2010

Op 6 oktober is het boek Miljardendans in Den Haag verschenen, uitgegeven door de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën. Dit boek bevat beschouwingen over de rapporten van de heroverwegingswerkgroepen die hebben uitgezocht hoe twintig procent kan worden bespaard op de overheidsuitgaven. Maarten Allers en Flip de Kam schreven een nogal kritisch hoofdstuk over het rapport van de werkgroep Openbaar Bestuur.