Besparing door afschaffen waterschappen valt tegen

11-13 augustus 2010

De provincies hebben voorgesteld de waterschappen af te schaffen. Provincies zouden dan voortaan verantwoordelijk zijn voor "droge voeten". Zij denken hiermee 300 à 400 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. COELO onderzocht in opdracht van de Unie van Waterschappen of dit klopt. Kort gezegd is het antwoord nee. Lees hier het volledige rapport.

In een voorlopige reactie gedateerd op 12 augustus 2010 geeft IPO, de koepelorganisatie van de provincies, aan te vinden dat de COELO-schatting te voorzichtig is. IPO heeft op twee concrete punten kritiek op het COELO-rapport. Die snijden echter geen van beide hout. Lees verder...

Jaarboek Overheidsfinanciën verschenen

24 juni 2010

Vandaag is het Jaarboek overheidsfinanciën 2010 verschenen. COELO-medewerkers Maarten Allers en Corine Hoeben schreven het hoofdstuk over decentrale overheden. Dit hoofdstuk bespreekt enkele recente ontwikkelingen in de inkomsten en de uitgaven van gemeenten en provincies. Ook wordt ingegaan op de sluipende verrommeling van de financiële verhouding tussen de bestuurslagen, waardoor het onderscheid tussen specifieke en algemene uitkeringen steeds meer van zijn betekenis verliest. Verder wordt aandacht besteed aan recente voorstellen met betrekking tot het belastinggebied van provincies en gemeenten. Tot slot belicht dit hoofdstuk de gevolgen van de nieuwe Waterschapswet voor de lastendruk van door waterschappen geheven belastingen.

Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op

28 mei 2010

Politieke partijen en een ambtelijke werkgroep op zoek naar bezuinigingen stellen voor om het aantal gemeenten door fusies flink kleiner te maken. Zij denken dat dit veel geld bespaart. Dat blijkt volgens COELO-onderzoek echter niet het geval te zijn. Download het persbericht of het artikel in het vakblad ESB.

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

14 mei 2010

Gemeenten zijn jaarlijks honderd miljoen euro kwijt aan het toezicht door rijk en provincie op hun financiën, en aan hun eigen financiële controle. Van deze kosten levert 36 procent de gemeente geen meerwaarde op. Dit blijkt uit onderzoek van COELO. Download hier het onderzoeksrapport.

Kritiek op de heroverwegingswerkgroep Openbaar Bestuur

1 mei 2010

In een essay in Binnenlands Bestuur uit COELO-directeur Maarten Allers kritiek op de heroverwegingswerkgroep Openbaar Bestuur, die adviseert tot verdergaande decentralisatie in combinatie met met grootscheepse gemeentelijke schaalvergroting.