Onderzoek naar toereikendheid kasgeldlimiet en renterisiconorm

12 september 2012

Het takenpakket van de decentrale overheden wordt als gevolg van de decentralisaties uit de bestuursafspraken 2011-2015 uitgebreid. COELO onderzocht de impact van deze decentralisaties op de financieringsbehoeften van lagere overheden. In het bijzonder is onderzocht of hierdoor mogelijk problemen ontstaan rondom de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, zoals vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden. De conclusie luidt dat voor alle overheidslagen de huidige ruimte onder de normen doorgaans aanzienlijk is. Omdat de decentralisaties naar gemeenten en provincies weinig kapitaalintensief zijn, worden hier geen problemen verwacht. Waterschappen zullen allicht wel een behoorlijke extra financieringsbehoefte kennen, maar ook hier worden problemen rondom de wettelijke normen niet direct verwacht. Dit alles doet vermoeden dat de huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm toereikend zijn. Lees meer in het volledige rapport.