Begrenzing van ozb-opbrengsten: op basis van begrotingen, rekeningen of liever berekenen?

27 maart 2012

Volgens het CBS gaan gemeenten in 2012 door de macronorm, de maximale stijging van de totale ozb-opbrengsten in Nederland. Deze constatering is gebaseerd op basis van gemeentelijke begrotingen. Jacob Veenstra onderzocht de betrouwbaarheid van deze begrotingscijfers door ze te vergelijken met rekeningcijfers. Ook kan de stijging van de landelijke ozb-opbrengst worden berekend aan de hand van woz-waarden en ozb-tarieven. Dat de verschillende methoden niet altijd dezelfde uitkomsten geven, blijkt uit het artikel, verschenen in tijdschrift B&G van maart/april. Het artikel is hier te downloaden.

Woonlasten stijgen met 5,0 procent (193 euro)

16 februari 2012

Eigenaar-bewoners zijn aan bijkomende woonlasten op jaarbasis gemiddeld 193 euro (5,0 procent) meer kwijt dan een jaar geleden. Dat komt vooral doordat de energieprijs en het eigenwoningforfait zijn gestegen. De overdrachtsbelasting en de opstalverzekering kosten de burger minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2012, die vandaag verschijnt. De volledige Woonlastenmonitor 2012 is hier te downloaden.

De Woonlastenmonitor geeft een overzicht van de ontwikkeling van de woonlasten op landelijk niveau. Desgewenst maken wij voor uw gemeente een Monitor op maat. Naast de landelijke gemiddelden uit de "gewone" Monitor, komen dan de cijfers te staan die betrekking hebben op uw gemeente. Of we vergelijken de situatie in uw gemeente met die in vergelijkbare gemeenten (gemeenten van gelijke omvang of uit dezelfde regio).

Financiele verhouding waterschappen en rijk: tijd voor een waterschapsfonds?

3 februari 2012

Corine Hoeben analyseert in het vandaag verschenen nummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën de veranderende financiële verhouding tussen rijk en waterschappen. Er zijn grote verschillen tussen waterschappen in de kosten die zij moeten maken om er voor te zorgen dat inwoners droge voeten houden. Anders dan bij gemeenten en provincies heeft het rijk er voor gekozen om deze verschillen niet te compenseren. Als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water uit 2011 zullen de kostenverschillen tussen waterschappen nog groter worden. Corine Hoeben pleit daarom voor de instelling van een waterschapsfonds. Het artikel is hier te downloaden.

Stijging woonlasten in grote gemeenten ook in 2012 beperkt

11 januari 2012

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,3 procent. Dat is maar 0,3 procent meer dan de inflatie. Wel zijn er verschillen tussen gemeenten in de woonlastenontwikkeling. Lees meer in het persbericht of het volledige rapport.