Onderzoek naar toereikendheid kasgeldlimiet en renterisiconorm

12 september 2012

Het takenpakket van de decentrale overheden wordt als gevolg van de decentralisaties uit de bestuursafspraken 2011-2015 uitgebreid. COELO onderzocht de impact van deze decentralisaties op de financieringsbehoeften van lagere overheden. In het bijzonder is onderzocht of hierdoor mogelijk problemen ontstaan rondom de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, zoals vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden. De conclusie luidt dat voor alle overheidslagen de huidige ruimte onder de normen doorgaans aanzienlijk is. Omdat de decentralisaties naar gemeenten en provincies weinig kapitaalintensief zijn, worden hier geen problemen verwacht. Waterschappen zullen allicht wel een behoorlijke extra financieringsbehoefte kennen, maar ook hier worden problemen rondom de wettelijke normen niet direct verwacht. Dit alles doet vermoeden dat de huidige kasgeldlimiet en renterisiconorm toereikend zijn. Lees meer in het volledige rapport.

Doelmatige financiering van de bijstand

17 augustus 2012

De bijstand wordt lokaal uitgevoerd, maar centraal gefinancierd. Om gemeenten tot doelmatigheid te prikkelen, ontvangen zij een uitkering die niet wordt verdeeld op basis van hun werkelijke uitgaven aan de bijstand. In plaats daarvan wordt de uitgavenbehoefte statistisch afgeleid. Maarten Allers en Linda Toolsema laten in dit artikel in het vakblad ESB van 17 augustus zien dat het gebruikte systeem een perverse prikkel bevat. Gemeenten die in het verleden minder doelmatig zijn geweest ontvangen een te hoge uitkering, andere gemeenten een te lage uitkering. Dit artikel is een beleidsmatige samenvatting van een Engelstalig onderzoeksrapport.

OZB stijgt meer dan afgesproken

16 mei 2012

Van 2011 op 2012 stijgt de opbrengst van de ozb naar verwachting met 4,0 procent. Dat is meer dan de 3,75 procent die toegestaan is op basis van de macronorm. Omdat de woonlasten als geheel maar weinig toenemen merkt de burger weinig van het doorbreken van de macronorm. Dat schrijven COELO-ondezoekers in het tijdschift B&G. Lees hier het volledig artikel.

Seminar Doelmatig dienstverlenen in gemeenten

16 april 2012

Op 16 april wordt een seminar gehouden over productiviteit en kostendoelmatigheid van Nederlandse gemeenten. Onderzoekers presenteren studies op het niveau van diensten (burgerzaken en afvalbeheer), gemeenten (schaal) en overheid (maten voor gemeenten).
COELO-directeur Maarten Allers is een van de sprekers. Het publiek krijgt gelegenheid om de onderzoekers en elkaar te bevragen over de resultaten en mogelijke consequenties voor beleid. Na afloop van het seminar is er gelegenheid tot verder napraten onder het genot van een hapje en drankje. Lokatie: ministerie van BZK, Den Haag. Voor meer informatie klik hier.

Atlas van de lokale lasten 2012

30 maart 2012

De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met 4,0 procent. Dat is meer dan de 3,75 procent die als bovengrens was afgesproken. Maar huishoudens merken daar weinig van. Dat komt doordat de woonlasten dit jaar gemiddeld met 1,7 procent stijgen. Dat is lager dan de inflatie. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2012 die vandaag verschijnt. Een overzicht van alle ontwikkelingen (ozb, reinigingsheffing, rioolheffing maar ook toeristenbelasting, hondenbelasting en leges burgerzaken vindt u hier. Het persbericht staat hier.