Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt terwijl tarief daalt

De enige echte belastingen die de provincies heffen zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het tarief is een percentage van de hoofdsom van de landelijke motorrijtuigenbelasting zoals die gold per 1 april 1995. Het tarief dat provincies hanteren is gemiddeld 0,1 procent lager dan vorig jaar. De opbrengst stijgt echter met 2,2 procent. Dat komt doordat er meer personenauto’s komen, en deze ook zwaarder worden. Gemeenten stellen hun ozb-tarieven doorgaans neerwaarts bij als de WOZ-waarden sterk stijgen. Provincies lijken hun tarieven echter niet te corrigeren voor de ontwikkeling van hun belastinggrondslag, zie dit artikel in ESB. Op bladzijde 106 tot en met 109 van de Atlas van de lokale lasten vindt u meer informatie.

 

18 juli 2018