Belasting gemeente, provincie en waterschap samen in beeld gebracht door COELO

Vandaag presenteert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste uitgebreide Lokale Lasten Calculator. Voor het eerst kan iedere Nederlander nu zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Zie het persbericht voor meer informatie.

 

 

 

Gemeenten ontvangen 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen

Gemeenten ontvangen van het rijk 34 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Ruim 6 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 28 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering (15 miljard euro) en de uitkering sociaal domein (10 miljard euro) zijn de grootste gemeentefondsuitkeringen. Naast die twee grote uitkeringen worden via het gemeentefonds nog 60 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan één enkele gemeente. Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Heerlen: 3.468 euro per inwoner.

Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017 die vandaag verschenen is.

Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.

1 augustus 2018

Netto geldstroom van rijksoverheid naar Fryslân

In opdracht van de FNP onderzocht COELO de geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân. Fryslân blijkt per inwoner minder bij te dragen aan de Rijksbelastingen dan de gemiddelde Nederlander. Het verschil is naar schatting ongeveer 2.700 euro per jaar. Wat de overige (niet belasting) ontvangsten betreft draagt Fryslân bijna 200 euro per inwoner meer bij. Qua totale rijksontvangsten draagt Fryslân dus circa 2.500 euro minder bij dan gemiddeld.
Wat de Rijksuitgaven betreft krijgt Fryslân per inwoner juist meer dan de gemiddelde Nederlander. Dit verschil bedraagt bij benadering 150 euro.
Per saldo is Fryslân dus een netto-ontvanger van rijksgelden. Het batig saldo per inwoner ten opzichte van het gemiddelde in Nederland bedraagt zo'n 2.650 euro.

Het volledige rapport is hier te vinden.

20 juli 2018

Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt terwijl tarief daalt

De enige echte belastingen die de provincies heffen zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het tarief is een percentage van de hoofdsom van de landelijke motorrijtuigenbelasting zoals die gold per 1 april 1995. Het tarief dat provincies hanteren is gemiddeld 0,1 procent lager dan vorig jaar. De opbrengst stijgt echter met 2,2 procent. Dat komt doordat er meer personenauto’s komen, en deze ook zwaarder worden. Gemeenten stellen hun ozb-tarieven doorgaans neerwaarts bij als de WOZ-waarden sterk stijgen. Provincies lijken hun tarieven echter niet te corrigeren voor de ontwikkeling van hun belastinggrondslag, zie dit artikel in ESB. Op bladzijde 106 tot en met 109 van de Atlas van de lokale lasten vindt u meer informatie.

 

18 juli 2018

Steeds meer gemeenten heffen toeristenbelasting

Gemeenten mogen toeristenbelasting heffen. Deze belasting wordt bijvoorbeeld geheven bij eigenaren van hotels, privé-accomodaties (zoals Airbnb) en campings, die deze belasting doorberekenen aan de gasten. Bezoekers betalen op deze manier mee aan de voorzieningen van de gemeente. Het aantal gemeenten dat toeristenbelasting heft is de aflopen jaren gestegen. In dit artikel in ESB leest u meer over de toeristenbelasting. Op kaart 43 tot en met 45 van de Atlas van de lokale lasten 2018 vindt u uitgebreidere informatie.

 

2 mei 2018