Ontwikkeling provinciale opcenten 2015-2019

Op 20 maart vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. COELO onderzocht de ontwikkeling van de belangrijkste provinciale belasting: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In de afgelopen bestuursperiode is het tarief gemiddeld met 0,2 procent per jaar gedaald. De opbrengst is echter gestegen en wel met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Dat komt omdat de grondslag stijgt: er komen meer auto’s en deze zijn gemiddeld ook zwaarder, dus ook zwaarder belast. Provincies lijken hun tarief niet te corrigeren voor de ontwikkeling van de belastinggrondslag. Het rapport vindt u hier. Op 1 maart was op Nieuwsuur een item te zien over dit onderzoek.

4 maart 2019

Onderzoek ontwikkeling waterschapsheffingen in afgelopen bestuursperiode

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. COELO onderzocht daarom de ontwikkeling van de belastingtarieven van waterschappen in de afgelopen bestuursperiode (2015 -2019). Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling sterk verschilt per waterschap. Zo zijn inwoners van Rijnland 33 euro meer gaan betalen voor het zuiveren van het rioolwater, terwijl inwoners van Schieland en de Krimpenerwaard juist minder zijn gaan betalen. Het rapport vindt u hier en het persbericht kunt u hier vinden. Voor vragen kunt u terecht bij Corine Hoeben 050-3633766.

29 januari 2019

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt. Huurders betalen 5,4 procent meer in grote gemeenten en eigenaar-bewoners 4,3 procent. Deze stijging valt forser uit dan in voorgaande jaren doordat het rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. De lasten voor gemeenten voor afvalinzameling en –verwerking stijgen hierdoor 3,5 tot 4,0 procent. Gemeenten rekenen deze kosten door via de afvalstoffenheffing. Die stijgt die dit jaar 6,1 procent stijgt. De stijging van de rioolheffing (circa 2 procent) en ozb (3,7 procent) zijn beperkter. Het volledige rapport vindt u hier en het persbericht vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Corine Hoeben via coelo@rug.nl of 050-3633766

10 januari 2019

Gemeentelijke herindeling leidt niet tot minder samenwerking

Gemeenten die willen opschalen kunnen, om bepaalde taken uit te voeren, met andere gemeenten gaan samenwerken. Toch is er veel kritiek op gemeentelijke samenwerking, vooral wegens de beperkte democratische sturing. Herindeling wordt vaak gepresenteerd als alternatief voor samenwerking, onder meer in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Maar dat blijkt niet te kloppen. Gemeenten die herindelen werken enkele jaren na herindeling gemiddeld niet minder samen dan enkele jaren voor herindeling. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Allers, dat vandaag verschijnt in ESB.

Doordat er ieder jaar weer fusies plaatsvinden worden gemeenten steeds groter en verandert hun karakter. Ze komen op grotere afstand van hun inwoners te staan en maken op termijn de provincies overbodig. Deze trend is echter niet onontkoombaar, schrijft Allers. “Als alternatief zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gemeenten niet verder op te schalen, en om democratisch bestuurde regio’s in te richten voor taken met een bovengemeentelijk bereik. Gemeenten blijven doen wat lokaal kan, zoals veel van de traditioneel gemeentelijke taken, en vormen een verbindend element in de samenleving. Zo kunnen de voordelen van een kleine schaal gecombineerd worden met die van een grote.”

Lees hier het artikel in ESB.

4 januari 2019