Financiële prikkel bijstand

6 maart 2014

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht COELO met Panteia en de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hoe de financiële prikkel van de bekostingingswijze van de WWB binnen gemeenten doorwerkt. Download hier het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.

Uit het onderzoek blijkt dat financiële tekorten op het budget voor de bijstandsverlening een grotere prikkel geven om de bijstandslasten te beperken dan een overschot. Dat is opmerkelijk, want gemeenten mogen een overschot vrij besteden. Het onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen waarmee gemeenten kunnen bevorderen dat de financiële prikkel ook binnen hun gemeentelijke organisatie optimaal doorwerkt.

Publicatie studieboek over financiële verhoudingen

29 januari 2014

Bij Sdu verscheen het boek Financiën van decentrale overheden, geschreven door Mattheus Wassenaar, Maarten Allers en Jan Verhagen. Dit boek geeft een compleet en actueel overzicht van de inkomsten en de uitgaven van decentrale overheden, van de taakverdeling tussen de Nederlandse overheidslagen, financieel management bij gemeenten en nog veel meer.

Stijging woonlasten grote gemeenten nog nooit zo laag geweest

13 januari 2014

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,5 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (1,5 procent) is zelfs sprake van een daling van 1 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014. COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is hier te vinden.