Totaalbeeld lokale en regionale belastingen

COELO heeft voor het eerst in kaart gebracht welke bedragen woningbezitters en huurders in totaal betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. Huishoudens met een eigen woning betalen gemiddeld 1.286 euro. Huurders betalen gemiddeld 856 euro. Vandaag verschijnt hierover een artikel in het tijdschrift ESB. Hier vindt u een kaarten waarin per gemeente is weergegeven welke bedragen huishoudens met een koopwoning betalen en hier vindt u deze kaarten voor huurders. Het persbericht kunt u hier vinden.

16 december 2016

Ook in Denemarken levert gemeentelijke herindeling geen geld op

Uit COELO-onderzoek bleek al eerder dat gemeentelijke herindeling in Nederland niet leiden tot lagere uitgaven of lagere belastingen. Voorstanders van schaalvergroting wijzen echter vaak naar Denemarken, dat in 2007 in één klap veel gemeenten samenvoegde. Een uitputtend onderzoek van vier Deense wetenschappers laat nu zien dat ook in dat land gemeentelijke herindeling niet de verwachte winst heeft opgeleverd. Precies als in Nederland blijken sommige uitgaven wel te dalen (bestuur), maar de totale uitgaven niet. "The result turns out to be null", schrijven de onderzoekers. Gezien de hoge kosten die met herindeling zijn gemoeid zetten zij grote vraagtekens bij gemeentelijke herindeling. Zij wijzen erop dat veel gemeentelijke taken geen schaalvoordelen kennen.

Het uitgebreide COELO-onderzoek naar herindeling in Nederland is hier te vinden (Engelstalig). Klik hier voor een kortere Nederlandstalige versie.

 

14 december 2016

Heerlen ontvangt het meest van Rijksoverheid, Bloemendaal het minst

Gemeenten ontvangen in 2016 van het rijk €33,5 miljard via 74 verschillende uitkeringen, zo blijkt uit COELO-onderzoek. Uniek is dat er dit jaar maar liefst 18 uitkeringen zijn die door slechts één gemeente ontvangen worden. Zeven uitkeringen komen bij alle 390 gemeenten terecht. Gemiddeld ontvangen gemeenten per inwoner 1.974 euro aan rijksuitkeringen. Bloemendaal ontvangt het minst, namelijk 949 euro per inwoner. Heerlen ontvangt het meest, namelijk 3.499 euro per inwoner.

Lees hier het persbericht. Lees hier het bericht in het economenblad ESB. Bekijk hier hoeveel gemeenten per inwoner ontvangen aan rijksuitkeringen.

9 november 2016

Financiële verhouding Rijk - gemeenten: hoe verder?

Op 5 oktober gaf Maarten Allers op de studiemiddag Lokale democratie in de steigers een voordracht over hoe het verder zou kunnen met de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Hij geeft geen blauwdruk, maar presenteert een manier om de discussie te structureren. Kernboodschap is dat financiële verhoudingen geen technische aangelegenheid zijn, maar dat ze zijn gebaseerd op morele keuzes. Die zijn te belangrijk om aan vakspecialisten over te laten.

De presentatie is hier te zien. De bijdrage van Allers aan de publicatie Lokale democratie in de steigers is hier te vinden.

6 oktober 2016

Onderzoek verlegregelingen kabels en leidingen en precariobelasting op leidingen

Energie en drinkwaterbedrijven hebben vele kilometers kabels en leidingen in de grond liggen. Deze moeten soms op aanwijzing van de gemeente worden verlegd. Gemeenten kunnen hier regels voor hebben vastgesteld, maar dit hoeft niet. In die regels kan ook zijn vastgelegd of nutsbedrijven in aanmerking kunnen komen voor compensatie voor gemaakte kosten. Corine Hoeben en Klaas Kwakkel onderzochten of gemeenten regelingen kennen en welke compensatieregelingen gemeenten hanteren.
Gemeenten kunnen precariobelasting heffen op het gebruik van gemeentegrond voor ondergrondse leidingen. Het tweede deel van het onderzoek schetst welke gemeenten deze belasting heffen en welke tarieven worden gehanteerd. U vindt het onderzoek hier.

5 oktober 2016