Verhuurderheffing is moeilijk te rechtvaardigen

Sinds 2013 zijn verhuurders van sociale huurwoningen verplicht een nieuwe belasting te betalen: de verhuurderheffing. Een analyse van Jacob Veenstra, Maarten Allers en Harry Garretsen laat zien dat de verhuurderheffing tot economische verstoringen en ongewenste herverdeeleffecten leidt. Een goed alternatief is een algemene bezitsbelasting, zoals de onroerendezaakbelasting. Die is doelmatiger en rechtvaardiger.

 

Klik hier voor het rapport. Zie ook het artikel op Me Judice.

9 juni 2016

Gemeentelijke belastingcapaciteit niet goed verevend

Het Rijk denkt na over een verschuiving van de belastingheffing naar gemeenten. Dat vraagt om principiële keuzes over de verevening van gemeentelijke belastingcapaciteit. Nu gaat die verevening minder ver dan de wet aangeeft, met een ongelijk speelveld voor gemeenten tot gevolg. Rozendaal heeft hiervan  het grootste nadeel: 20 euro per inwoner per jaar. Moerdijk profiteert het meest: 50 euro per inwoner. Het kabinet moet expliciet kiezen om de lokale belastingcapaciteit minder te verevenen dan de Financiële-verhoudingswet aangeeft, of de verevening ervan consequenter toepassen. Dat schrijven Maarten Allers en Bart Leurs vandaag in een artikel in het economenblad ESB. Klik hier voor het artikel.

9 juni 2016

Bestuurlijke schaal kwestie van gezond verstand

Decentralisatie kan zorgen voor beter (toegesneden) beleid, en de betrokkenheid van burgers vergroten. Maar te veel kleinschaligheid in het bestuur doorkruist een goede afweging van de voor-en nadelen van beleid. Kleinschaligheid kan door informatievoordelen kosten besparen, grootschaligheid kan dat doen bij aanwezigheid van schaalvoordelen.

Omdat deze voor- en nadelen niet goed te meten zijn blijft de keuze voor een bepaald schaalniveau een kwestie van gezond verstand. Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke uitgangspunten eenduidig een ideale bestuursschaal af te leiden.

Vaak wordt gesteld dat Nederlandse agglomeraties of regio’s economisch concurrerender zouden zijn wanneer zij onder één ongedeeld bestuur zouden vallen. Ook de vraag of dit zo is kan op basis van het beschikbare onderzoek niet worden beantwoord.

Dit schrijft COELO-directeur Maarten Allers in het recente themanummer van TPEdigitaal. Klik hier voor het artikel.

3 juni 2016

Aantal diftargemeenten blijft toenemen

In steeds meer gemeenten betalen huishoudens een hogere afvalstoffenheffing naarmate zij meer afval aan de straat zetten (“diftar”). Dit jaar voeren 11 (deel)gemeenten diftar in. Hierdoor is het aandeel van de Nederlandse bevolking dat in een diftargemeente woont opgelopen tot 26,4 procent. In 2000 was dit 9,7 procent. Deze groei wordt in beeld gebracht door een interactief filmpje dat COELO heeft ontwikkeld. Bovendien laat het filmpje duidelijk zien dat gemeenten die diftar invoeren vaak in gebieden liggen waar al veel diftargemeenten zijn. Dit sluit nauw aan bij eerder onderzoek van COELO.

Bekijk hier het filmpje.

5 april 2016

Atlas van de lokale lasten 2016

Huishoudens betalen in 2016 1,1 procent (7 euro) meer aan gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing) dan in 2015. Enkele andere gemeentelijke heffingen, zoals de hondenbelasting en de leges voor een bouwvergunning dalen. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. Een landelijk tarievenoverzicht vindt u hier.

U kunt in de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Die vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

De Atlas van de lokale lasten 2016 kan hier worden gedownload. U kunt hier het persbericht lezen. U kunt hier de tarieven per gemeente, provincie of waterschap zien.

18 maart 2016