Totale decentrale lasten

De tariefoverzichten op voorgaande pagina's beperken zich tot één van de decentrale overheidslagen. We geven in de volgende kaarten ook een beeld wat in totaal wordt betaald aan gemeente, provincie en waterschap.

Zo n totaalbeeld is de som van de bedragen die huishoudens jaarlijks aan de verschillende decentrale overheidslagen moeten betalen, puur omdat zij ergens wonen en een auto bezitten. Een dergelijk totaalbeeld schetsen blijkt echter complex. Simpelweg sommeren blijkt niet mogelijk. Dat komt door de waterschappen.

Allereerst vallen waterschapsgrenzen niet altijd samen met grenzen van provincies en gemeenten. Binnen circa 60 gemeenten zijn twee, soms zelfs drie waterschappen actief en betalen huishoudens dus verschillende tarieven afhankelijk van waar zij precies wonen. In deze gevallen kan per gemeente wel een (naar inwonertal) gewogen tarief worden berekend.

Een tweede complicatie is dat waterschappen tarieven voor eigenaren van gebouwen en grond kunnen differentiëren. Het tarief hangt af van de ligging binnen het waterschap. Voor 2009 was dit zelfs verplicht als het belang dat eigenaren bij het waterschapswerk hebben van plek tot plek verschilde. Ieder waterschap stelde hierbij zelf de mate van differentiatie vast. Dit kon er toe leiden dat belastingbetalers in lager gelegen gebied meer betaalden, omdat het waterschap voor hen wel en voor de rest van het gebied geen water weg hoefde te pompen. Sinds de wet Modernisering Waterschapsbestel (2009) is tariefdifferentiatie niet langer verplicht en is wettelijk vastgelegd wanneer tariefdifferentiatie kan worden toegepast en wat de maximale differentiatie is. In 2016 passen 10 waterschappen (45 procent) tariefdifferentiatie toe voor eigenaren van gebouwen. In alle gevallen betalen huiseigenaren in buitendijksgebied een lager tarief dan eigenaren in de rest van het gebied. In deze gevallen kan een gewogen gemiddelde tarief worden berekend.

80 Mutatie totale decentrale lasten huurder meerpersoonshuishouden

Algemeen

Kaarten 79 tot en met 82 laten zien welke bedragen huishoudens in totaal betalen aan de gemeente, de provincie en het waterschap en in welke mate dit is veranderd.

Op kaart 79 en 80 worden de totale lasten en de ontwikkeling hiervan weergegeven voor huishoudens met een huurwoning en op kaart 81 en 82 voor eigenaar-bewoners. In beide gevallen gaat het om meerpersoonshuishoudens.

Mutatie decentrale lasten huurders

De totale decentrale lasten voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning stijgen met 55,0 procent het sterkst in de voormalige gemeente Kollumerland c.a. (nu deel van Noardeast-Fryslân. De gemeentelijke woonlasten in de voormalige gemeente Kollumerland c.a. waren lager dan die van de twee fusiepartners. De tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn geharmoniseerd. Inwoners van Kollumerland betalen hierdoor hogere bedragen aan hun gemeente.

In 40 gemeenten zijn de lasten voor huishoudens met een huurwoning gedaald. De totale lasten voor huurders dalen het sterkst in gemeente De Ronde Venen met 26,0 procent. Dit komt door de hoge heffingskorting die huishoudens dit jaar ontvangen van de gemeente.