Inleiding

In deze online atlas wordt een beknopt overzicht gegeven van de verdeling van de uitkeringen van het Rijk aan gemeenten in 2021. 

Gemeenten ontvangen een groot deel van hun inkomsten van het Rijk - gemiddeld zo'n 60 procent. Dit geld wordt via verschillende uitkeringen aan gemeenten verstrekt:

• Gemeentefonds
    º Algemene uitkering
    º Decentralisatie-uitkeringen
    º Integratie-uitkeringen
    º Overige gemeentefonds-uitkeringen
• Specifieke uitkeringen

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn vrij besteedbaar. Specifieke uitkeringen zijn juist bedoeld om gemeenten bepaalde uitgaven te laten doen. Gemeenten moeten de besteding van specifieke uitkeringen dan ook verantwoorden.

De online atlas omvat kaarten voor de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie-uitkeringen, overige uitkeringen, specifieke uitkeringen en het totaalbedrag. Deze kaarten beschrijven de hoogte van de rijksuitkeringen per gemeente in 2021, uitgedrukt in bedragen per inwoner. Dit om aan te geven hoeveel geld de verschillende gemeenten jaarlijks ontvangen van het Rijk. Ook is op de kaarten via een pop-up per gemeente voor elk van deze groepen uitkeringen de mutatie van het bedrag ten opzichte van het voorafgaande jaar te vinden.

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten

Elke uitkering heeft een eigen verdeelsysteem. Sinds 2011 publiceert COELO iedere twee jaar de Atlas van de rijksuitkeringen aan gemeenten waarin staat hoe het totaal aan uitkeringsgeld over gemeenten wordt verdeeld. Gegevens over rijksuitkeringen komen deels pas laat beschikbaar. De meest recente Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten is in 2022 gepubliceerd en bevat cijfers over 2021. In deze publicatie gaan we in op de verdeling van de rijksuitkeringen over de periode 2010-2021.

In de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten vindt u ook kaarten. Deze kaarten beschrijven de hoogte van de rijksuitkeringen per gemeente in 2021, uitgedrukt in termen van procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde bedrag. Dit om de onderlinge verschillen te illustreren. 

Behalve aan de verdeling van de uitkeringen wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van verschillende soorten uitkeringen, de bedragen per uitkering, het aantal gemeenten dat een bepaalde uitkering ontvangt en de uitkeringsbedragen per inwoner. Daarnaast wordt het verdeelsysteem achter de uitkeringen besproken. Samen levert dit een totaaloverzicht van de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten: uitkeringen van het Rijk.

Gemeentelijke heffingen

Na rijksuitkeringen zijn heffingen de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Hoe hoog deze zijn kunt u hier zien. Met de Lokale lasten calculator kunt u laten uitrekenen hoe hoog de lokale lasten zijn in uw eigen situatie.

Inleiding

Deze kaart toont de hoogte van de algemene uitkering per gemeente in 2021, in euro's per inwoner. Klik op de kaart voor de bedragen.

Zie voor meer informatie en achtergronden de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten.

 

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen per gemeente per inwoner

Deze kaart toont de hoogte van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen per gemeente in 2021, in euro's per inwoner. Klik op de kaart voor de bedragen. 

Zie voor meer informatie en achtergronden de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten.

Overige gemeentefondsuitkeringen per gemeente per inwoner

Deze kaart toont de hoogte van de overige gemeentefondsuitkeringen per gemeente in 2021, in euro's per inwoner. Klik op de kaart voor de bedragen.

Zie voor meer informatie en achtergronden de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten.

Specifieke uitkeringen per gemeente per inwoner

Deze kaart toont de hoogte van de specifieke uitkeringen per gemeente in 2021, in euro's per inwoner. Klik op de kaart voor de bedragen.

Zie voor meer informatie en achtergronden de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten.

Totaal aan rijksuitkeringen per gemeente per inwoner

Deze kaart toont de hoogte van het totaal aan rijksuitkeringen per gemeente in 2021, in euro's per inwoner. Klik op de kaart voor de bedragen.

Zie voor meer informatie en achtergronden de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten.