1 Gemeentelijke herindeling en artikel 12-status

Gemeentelijke herindeling

Van 2018 op 2019 is het aantal gemeenten met 25 afgenomen tot 355. Op de kaart hiernaast zijn de gemeenten ingekleurd die de afgelopen jaren zijn heringedeeld.

Het kabinet (Rutte II) streefde aanvankelijk naar een radicale vermindering van het aantal gemeenten. Opschaling zou de bestuurskracht van gemeenten vergroten, en op termijn een miljard euro aan kosten besparen (volgens het regeerakkoord). Uit onderzoek blijkt echter dat herindelingen niet tot lagere uitgaven leiden.  Rutte II heeft later de opschalingsambities beperkt. Het kabinet Rutte III vind het wenselijk dat gemeenten die langdurig afhankelijk zijn van samenwerking worden samengevoegd.  Het initiatief hiertoe wordt bij de provincies gelegd. Uit onderzoek blijkt echter dat ook grotere gemeenten veel samenwerken, en dat herindeling niet leidt tot minder samenwerking.  

De figuur onder de kaart laat zien dat het aantal gemeenten al jaren gestaag afneemt. Bij het doortrekken van de bestaande trend zou Nederland in 2051 nog maar één gemeente overhebben.

Sommige heringedeelde gemeenten hanteren voor een aantal gemeentelijke belastingen nog verschillende tarieven in de territoria van de opgeheven gemeenten. In deze uitgave worden daarom de binnengemeentelijke tariefgebieden afzonderlijk weergegeven. De relevante binnengrenzen zijn op de kaart hiernaast wit ingetekend.

Artikel 12

Gemeenten die in ernstige financiële problemen verkeren, kunnen op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet een aanvullende uitkering aanvragen. Dit kan als de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekortschieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten zich op een redelijk peil bevinden. Dit laatste betekent (in 2019) concreet dat afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend moeten zijn en dat het gewogen gemiddelde ozb-tarief ten minste 0,1905 procent van de woz-waarde moet bedragen. Niet-kostendekkende tarieven voor riool en reiniging zijn alleen toegestaan voor zover deze door een hoger ozb-tarief worden gecompenseerd.

Artikel 12-gemeenten zijn dus genoodzaakt hoge tarieven te hanteren. Of dit ook altijd tot hoge lasten voor hun inwoners leidt, hangt af van de waarde van de onroerende zaken binnen deze gemeenten.

Aantal artikel 12-gemeenten gestabiliseerd

In de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden nog tientallen gemeenten de artikel 12-status. Sindsdien is dit aantal gestaag teruggelopen, onder meer door de voortdurende gemeentelijke herindelingen en de invoering van de nieuwe Financiële-verhoudingswet uit 1997, die beter rekening houdt met kostenverschillen tussen gemeenten. Dit jaar is er, net als vorig jaar, één artikel 12-gemeente.  Op de kaart is die gemeente (Vlissingen) geel gekleurd.

Het artikel 12-vangnet is specifiek Nederlands. Andere landen zijn huiverig om gemeenten in nood te redden, omdat dit onverantwoordelijk beleid zou uitlokken. In Nederland zijn daar echter geen aanwijzingen voor.

OZB

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de OZB en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.

Milieuheffingen

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de milieuheffingen en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.

35 Precario op leidingen

Indirecte gemeentelijke woonlasten

Precariobelasting kan worden geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting kan onder meer worden geheven op het hebben van ondergrondse en bovengrondse leidingen. Drinkwaterbedrijven en netbeheerders van het energienetwerk betalen hierdoor in verschillende gemeenten precariobelasting. Uiteindelijk komt de rekening voor de precariobelasting natuurlijk toch te liggen bij de consument. In feite zijn de gemeentelijke woonlasten in deze gemeente dus hoger dan de som van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing zoals weergegeven in kaarten 27, 28, 31 en 32.

Vrijwel alle drinkwaterbedrijven die een aanslag voor de precariobelasting ontvangen rekenen de kosten hiervan alleen door aan de klanten in de heffende gemeente. In deze gemeenten betalen de klanten (vooral huishoudens) een hoger vastrecht dan klanten in gemeenten zonder precariobelasting op waterleidingen. Beheerders van energienetwerken rekenen de kosten op voorschrift van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) door aan al hun klanten, ook aan de klanten in gemeenten die geen precariobelasting heffen. Dit gebeurt met twee jaar vertraging. De ACM bepaalt de maximumtarieven die de netbeheerders mogen hanteren. Dit gebeurt op basis van realisatiecijfers. Deze zijn pas na afloop van het jaar bekend en kunnen pas in de tarieven van het daaropvolgende jaar worden meegenomen. In 2019 betalen huishoudens de kosten van de precariobelasting op ondergrondse leidingen van netbeheerders in 2017. Drinkwaterbedrijven rekenen de kosten wel direct door.

Tarieven

Kaart 35 geeft weer welke bedragen huishoudens in totaal in 2019 betalen voor de precariobelasting op leidingen van nutsbedrijven. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 24 euro. Dat is 1 procent minder dan vorig jaar (0,23 euro). voor Als een gemeente een tarief heeft vastgesteld voor de precariobelasting op leidingen dan wil dit niet altijd zeggen dat ieder nutsbedrijf de precariobelasting ook werkelijk betaalt. In Fryslân betaalt het drinkwaterbedrijf bijvoorbeeld geen precariobelasting op leidingen, maar netbeheerders van energiebedrijven wel. Zulke verschillen kunnen ontstaan doordat gemeenten met sommige netbeheerders een privaatrechtelijke afspraak hebben.

Het betaalde bedrag is het hoogst in Oldebroek (107 euro per huishouden). Huishoudens betalen in 2019 72,22 euro precariobelasting via het drinkwaterbedrijf. Via de netbeheerder voor gas en elektriciteit betalen zij daarnaast nog circa 33 euro aan alle heffende gemeenten in het beheersgebied van Liander (waaronder Oldebroek). Op de tweede plaats staat Wageningen waar inwoners 101 euro betalen voor de precariobelasting (waarvan 68,94 euro aan de eigen gemeente, via het drinkwaterbedrijf). In Noord-Brabant en het grootste deel van Limburg, Groningen en Overijssel betalen huishoudens geen precariobelasting op leidingen.

Achtergrond

Een (nieuw) college van B en W maakt vaak afspraken over de maximale stijging van de gemeentelijke woonlasten in een bestuursperiode. Onder de woonlasten worden dan de ozb, afvalstoffen- en rioolheffing begrepen. De precariobelasting op leidingen wordt dus niet meegenomen bij de berekening van de woonlasten in de begrotingen en kon daardoor gemakkelijker worden verhoogd. Precario wordt in eerste instantie betaald door bedrijven en blijft daardoor tamelijk onzichtbaar. Het aantrekkelijke van de belasting is daarnaast dat de inningskosten laag zijn omdat het aantal aanslagen erg klein is (vaak één of twee). Bedrijven rekenen de kosten echter door aan de klanten. Precariobelasting op leidingen hoort daarmee in feite tot de gemeentelijke woonlasten. Het is ook een manier om belasting te heffen van niet-inwoners. Dit is niet erg democratisch, want ze mogen in de gemeente niet stemmen.

Gemeenten zien bij de keuze voor een precariobelasting mogelijk over het hoofd dat huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen vaak kwijtschelding aan kunnen vragen voor gemeentelijke belastingen (zie de tekst bij kaart 40 en kaart 41). De aanslag van de drinkwaterbedrijven en energiebedrijven wordt daarentegen niet kwijtgescholden, ook niet als het vastrecht extra is verhoogd om de kosten van de precariobelasting te dekken.

Kwijtschelding

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de kwijtscheldingen en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.

Toeristen- en hondenbelasting

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de toeristen- en hondenbelasting en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.

Leges

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de leges en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.

Omgevingsvergunning

In dit tabblad vindt u alle kaarten met betrekking tot de omgevingsvergunning en een beschrijving.

De legenda staat niet standaard in beeld. Deze kunt u zien door linksboven op “>>”te klikken. Hierdoor verschijnt de legenda. Links bovenin staan ook de knoppen waarmee u kunt in- en uitzoomen. Als u op een gemeente klikt verschijnt een pop-up met de gemeentenaam en de voor die gemeente geldende waarde (bijvoorbeeld het bedrag, de hoogte van de mutatie of het tariefsysteem) voor de betreffende kaart.

Onder de kaart en de tekst vindt u bij veel kaarten nog een figuur met een rode lijn. In deze figuur zijn alle gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste waarde.

Voor uitgangspunten en berekeningswijzen en de PDF versie van de Atlas zie de Atlas van de lokale lasten. In de PDF-versie van de Atlas vindt u ook een overzicht van de ontwikkelingen van de decentrale belastingen op macroniveau.